1.    ÜLDSÄTTED
Käesolevad Shokobox OÜ, registrikood 12701713 („Müüja“ või „Pool“) üldtingimused („Üldtingimused“) moodustavad lahutamatu osa Müüja ja Müüja iga kliendi („Ostja“ või „Pool“) vahel sõlmitavast toodete („Toode“ või „Tooted“) müügilepingust („Leping“).

2.    LEPINGU SÕLMIMINE
Leping loetakse sõlmituks, kui Ostja on kinnitanud Müüja poolt esitatud Toodete tellimuse („Tellimus“) ja/või tasunud Müüja poolt väljastatud ettemaksu arve.

3.    LEPINGU TÄITMINE
3.1.   Müüja alustab Lepingu täitmist pärast Tellimuse ettemaksu laekumist Müüja arvelduskontole. Müüja täidab Lepingu vastavalt Lepingu tingimustele.
3.2.   Müüja täidab Lepingu Lepingus toodud tähtajaks. Lepingu täitmiseks loetakse seda, kui Müüja on valmistanud Lepingus nimetatud Tooted ja teeb Ostjale võimalikuks Toodete vastuvõtmise.

4.    TOODETE ÜLEANDMINE
4.1.   Müüja annab Ostjale teada, millal on Toode valmis üleandmiseks.
4.2.   Reklaamkingituse üleandmine Müüja poolt Ostjale toimub kas a) kullerteenust kasutades toimetatuna Ostja asukohta või pakiautomaati või b) Müüja asukohas või c) muul Poolte poolt kokkulepitud viisil.
4.3.   Kullerteenuse kasutamisel loevad Pooled, et Toode on Ostjale üle antud Toote vedajale (kullerteenuse osutaja) üleandmisest. Müüja teavitab Ostjat Toote vedajale üleandmisest, sh vedaja nimi, üleandmise kuupäev, prognoositav kohalejõudmise aeg.
4.4.   Toodete üleandmine Müüja asukohas toimub eelneval kokkuleppel Müüjaga.
4.5.   Müüjal on õigus keelduda Toodete üleandmisest kuni Ostja on tasunud Toodete eest Müüjale täies ulatuses.
4.6.   Ostja kohustub Toodete valduse vastu võtma neljateistkümne päeva (7) päeva jooksul alates Üldtingimuste punktis 4.1. toodud Müüja teavitusest.
4.7.   Juhul, kui Ostja viivitab Toodete vastuvõtmisega, on Müüjal õigus Tooteid Ostja kulul ladustada. Juhul, kui Ostja on Toodete vastuvõtmisega viivituses rohkem kui 14 kalendripäeva, on Müüjal õigus öelda Leping erakorraliselt üles ja nõuda Ostjalt kõikide Lepingu täitmise ja ülesütlemisega Müüjale kaasnenud kulude hüvitamist.
4.8.   Müüjal on õigus keelduda Tellimuse täitmisest või peatada Tellimuse täitmine kuni Ostja poolt Müüjale Lepinguliste maksete kohase tasumiseni.

5.    TOODETE VALDUS JA OMAND
5.1.   Toodete valdus ning kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates Toote Ostjale üleandmise hetkest või Ostja vastuvõtmise viivituse korral alates Ostja vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.
5.2.   Toote omand läheb Müüjalt üle Ostjale alates hetkest, mil Ostja on kõik Lepingus märgitud maksed nõuetekohaselt tasunud.

6.    HINNAD, TASU JA MAKSETINGIMUSED
6.1.   Müüja kodulehel, hinnakirjades ja hinnapakkumistes on hinnad ilma km-ta. Kui hinna juures ei ole täpsustust siis loetakse, et hind on esitatud ilma km-ta.
6.2.   Ostja kohustub tasuma Tellimuse alusel Müüjale tasu („Tasu“) vastavalt Lepingule.
6.3.   50% Tasust kohustub Ostja tasuma ettemaksuna vastavalt Müüja poolt koos Tellimusega saadetud ettemaksuarvele.
6.4.   50 % Tasust kohustub Ostja tasuma enne Müüja poolt Tellimuse alusel toodetu üleandmist vastavalt Müüja esitatud arvele.
6.5.   Arvete tasumise tähtaeg on 7 (seitse) kalendripäeva alates arve esitamisest.
6.6.   Arve loetakse tasutuks Tasu summa laekumisel Müüja arvelduskontole.
6.7.   Tasu maksmisega viivitamisel kohustub Ostja tasuma Müüjale viivist 0,07 % viivitatud summast päevas kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.

7.    TOODETE VASTAVUS LEPINGULE, PUUDUSTE KÕRVALDAMINE
7.1.   Ostjal on kohustus Toodete vastuvõtmisel viivitamata Toode üle vaadata ja puuduse olemasolul sellest Müüjat teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pooled peavad VÕS § 220 sätestatud mõistlikuks tähtajaks 7 päeva, mille jooksul tuleb võimalikest puudustest teist Poolt teavitada ja puudusi kirjeldada.
7.2.   Müüja vastutab Toodete puuduste eest, mille olemasolust Müüja Toodete üleandmisel teadis või pidi teadma, tingimusel, et Ostja teavitas Toodete puudusest Müüjat Üldtingimuste punktis 7.1. märgitud tähtaja jooksul.
7.3.   Juhul, kui Poolte vahel tekib vaidlus Toodete Lepingule vastavuse osas, kohustub Ostja tõendama Lepingule mittevastavust.
7.4.   Kui Tootel on puudus ja Ostja on sellest Müüjat teavitanud Üldtingimustes kokkulepitud korras, siis kõrvaldab Müüja Toote puuduse kui see on võimalik ning ei põhjusta Müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi arvestades asja väärtust ja mittevastavuse olulisust. Toote asendamist saab Ostja nõuda kui mittevastavus on oluline lepingurikkumine.

8.    LEPINGU JÕUSTUMINE, KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
8.1.   Tellimuse kinnitamisega sõlmitud Leping jõustub Tellimuse kinnitamisest ja kehtib kuni Poolte poolt oma Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni. Eritingimuste sõlmimisega sõlmitud Leping jõustub, kehtib ja lõpeb Eritingimustes sätestatud korras. Lepingu sõlmimisega loevad Pooled kehtetuks Lepingu sõlmimise eelsed kokkulepped.
8.2.   Poolel on õigus Leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui teine Pool on Lepingut oluliselt rikkunud. Olulisest rikkumisest kohustub Pool teist Poolt eelnevalt viivitamata ja kirjalikult teavitama, andma rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ja hoiatama, et rikkumise mitte kõrvaldamisel ütleb ta Lepingu erakorraliselt üles.
8.3.   Juhul, kui Lepingu lõpetab erakorraliselt Ostja, muutuvad Lepingu lõppemise päeval sissenõutavaks kõik Lepingust tulenevad Ostja rahalised kohustused

9.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
9.1.   Müüja töötleb Ostja poolt esitatud isikuandmeid Ostja volitatud töötlejana Lepingu täitmiseks ning sel eesmärgil isikuandmete töötlemist loetakse Ostja dokumenteeritud juhiseks isikuandmete töötlemisel.
9.2.   Ostja on isikuandmete vastutav töötleja ja Müüja on volitatud töötleja.
9.3.   Isikuandmete töötlemisel järgivad Pooled kehtivate õigusaktide nõudeid.

10. ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE
10.1.  Müüjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused ja täiendused jõustuvad, kui Üldtingimuste uus versioon on avaldatud Müüja veebilehel ja sellest on möödunud 14 kalendripäeva.

11. TEATED
11.1.  Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni, e-posti või posti teel Lepingus toodud kontaktidele. Lepingu rikkumisest tulenev nõue tuleb esitada kirjalikult.
11.2.  Posti teel saadetud kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

12. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
12.1.  Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
12.2.  Pooled seavad eesmärgiks lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel.
12.3.  Juhul, kui Pooled ei saavuta läbirääkimiste tulemusel kokkulepet või läbirääkimised katkevad, on Pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse.

13. LISAINFO JA KONTAKTID
Lisainfot saab telefonil +372 5626 6941 või e-mail aadressil info@shokobox.ee.